کتاب اشتارتن ویر

images

کتاب اشتارتن ویر

کتاب اشتارتن ویر Starten Wir A2

درس اول Starten Wir A2 - Teil A


تایل :A من خیلی خوشحال ام. Freu mich sehr
در قسمت A درس اول از کتاب A2 یاد میگیریم که کامل تر خودمان را معرفی کنیم و به طرف مقابل هم ابراز خوشحالی کنیم.درس اول Starten Wir A2 - Teil B

تایل : B در دنیای پهناور. In die weite Welt
در قسمت B درس اول از کتاب A2 یاد میگیریم که درباره بازده زمانی خاصی در زندگی مان مثلا کودکی صحبت کنیم و برای بیان این موضوع، گرامر قید زمان seit و قسمت سوم فعل های جدا شدنی را می آموزیم.

درس اول Starten Wir A2 - Teil C

کتاب اشتارتن ویر A2، درس اول Starten Wir A2 •
تایل : C : چرا آلمانی ؟ Warum Deutsch
در این قسمت از درس اول یاد میگیریم که دلیل را با گرامر weil بیان کنیم و همچنین بتوانیم دوستان یا پارتنر مان را معرفی کنیم.


درس دوم Starten Wir A2 - Teil A

کتاب اشتارتن ویر A2، درس ادوم Starten Wir A2
تایل A: در بوتیک Teil A: In einer Boutique
در این بخش از درس دوم یاد میگیریم که چطور و چگونه در یک فروشگاه خرید کنیم و با توجه به گرامر که صفت های برتر می باشد، لباس یا هر چیزی که میخواهیم را توصیف کنیم.

درس دوم Starten Wir A2 - Teil B


تایل :B مد . Mode
در این بخش از درس دوم یاد میگیریم که چطور و چگونه با صرف صفت ها به صورت برتر دیگران یا خودمان را توصیف کنیم و با اصطلاحات دنیای مد أشنا شویم.

درس دوم Starten Wir A2 - Teil C

 
تایل C: ستاره فیلم Teil C: FiImstars
در این بخش از درس دوم یاد میگیریم که چطور به یک چیز خاص اشاره کنیم با به جای کلمه از آرتیکل جایگزین آن استفاده کنیم . همچنینی می آموزیم که چطور ملیت های مختلف را نامگذاری کنیم
 


درس دوم Starten Wir A2 - Teil D

تایل D: من توصیه می کنم Teil D: lch empfehle
در این بخش از درس دوم یاد میگیریم که با گرامر Welche در حالت آکوزاتیو هم استفاده کنیم و سوال بسازیم.

درس سوم Starten Wir A2 - Familie und Freunde

تایل A: خانواده..Teil A : Familie und Freunde
در این بخش از درس سوم یاد میگیریم که خانواده مان را توصیف کرده و با صرف فعل گذشته فعل های sein و haben آشنا می شویم.

درس سوم : خانواده و دوستان Familie und Freunde: Starten Wir A2

درس سوم : تایل B: : زوج ها Teil B : Paar
در این بخش از درس سوم، با توجه به توصیف خانواده در بخش قبل، صفت ها را یاد میگیریم و صرف فعل ها با قاعده وبی قاعده در زبان آلمانیدرس سوم : خانواده و دوستان Familie und Freunde: Starten Wir A2

درس سوم : خانواده و دوستان تایل C: : دوستان Teil C : Freunde
در این بخش از درس سوم، با توجه با اینکه گرامرمان درباره Konjutiv 2 فعل sollen می باشد که برای پیشنهاد دادن استفاده می شود.

نظرات (0)
دیدگاه خود را برای ما بنویسید
مشاوره رایگان